by icia icia

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs postul de Sef Laborator Analize de Mediu. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 29 noiembrie 2017.

Continutul dosarului de inscriere: cererea de inscriere; copia actului de identitate; copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta; copie legalizata dupa diploma de doctor; copia legalizata de absolvire a unui curs in domeniul managementului; curriculum vitae; copia legalizata a cartii de munca sau copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, pentru a dovedi vechimea; minimum 2 recomandari/referinte profesionale; adeverinte din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; certificat de cazier judiciar; certificat de cazier fiscal; copie certificata/legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; declaratia pe propria raspundere ca nu detin parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care filiala este in legaturi comerciale directe; opisul dosarului, in doua exemplare.

Conditii de participare:

  1. Conditii generale: cetatenie romana si domiciliul in Romania; experienta in domeniul de activitate al laboratorului si pregatire profesionala corespunzatoare, absolvent al unor cursuri de management; min. 2 referinte profesionale relevante pentru experienta in domeniul de activitate; capacitate deplina de exercitiu; apt din punct de vedere medical;
  2. Conditii specifice: specialist in domeniul de activitate al Laboratorului – Analize de mediu (evaluarea calitatii principalilor factori de mediu), atestat cel putin ca Cercetator Stiintific gradul III/IDT III cu o vechime de min. 6 ani; experienta de min. 3 ani in activitatea de conducere (laborator, sectie, departament) la o unitate de cercetare-dezvoltare; participari la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale sau internationale; sa cunoasca legislatia specifica domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice;
  3. Conditii de probitate morala: sa nu aiba antecedente penale; sa nu fi fost sanctionat pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie fiscala;
  4. Conditii de compatibilitate: sa nu detina parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care filiala este in legaturi comerciale directe. Data si locul desfasurarii concursului: 06 decembrie 2017 la sediul ICIA Cluj-Napoca.

Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).