Contract nr: 22BM/2016

Autoritatea contractanta

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

 

Program

P3 Programul Cooperare europeana si internationala, Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Proiect de mobilitati, Cooperare bilaterala Romania-Moldova

 

Partener Romania

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica

str. Donath nr. 67, RO-400293 Cluj-Napoca, Romania

Telefon/fax/e-mail: +40-264-420590 / +40-264-420667 / oana.cadar@icia.ro

Responsabil proiect: Dr. Oana Cadar

 

Partener Moldova

Institutul de Genetica, Fiziologie si Protectie a Plantelor al ASM, Chisinau, Moldova

str. Padurii nr. 20, MD-2002 Chisinau, Moldova

Telefon/fax/e-mail: +373 78 071 534 / +373 22 568 356 / tgs.05@mail.ru

Responsabil proiect: Dr. Tatiana Stratulat

 

Durata proiectului

24 luni (septembrie 2016 – august 2018)

 

Obiectivele generale urmarite: ►evaluarea nivelului de contaminare cu metale grele si pesticide organofosforice a produselor alimentare locale frecvent consumate, de origine vegetala si animala (relevanta toxicologica); ►evaluarea riscului pentru sanatate umana asociat acestor contaminanti; ►metode de analiza performante, rapide si economice de determinare a MG din produse alimentare de origine vegetala si animala; ►consolidarea cooperarii stiintifice si activitati comune de cercetare ca suport fezabil la elaborarea de proiecte stiintifice comune în cadrul Programul Orizont 2020 al UE.

 

Prezentare

Contaminarea mediului reprezinta un pericol deosebit si un impediment major în dezvoltarea unei societati durabile, cu consecinte negative directe asupra calitatii mediului si implicit asupra omului. Metalele grele si poluantii organici persistenti sunt foarte toxici si bioacumulativi, chiar si în cantitati mici. Alaturi de aer si apa, alimentele constituie factori de mediu esentiali pentru asigurarea bunei desfasurari a tuturor proceselor vitale. Contaminantii ajung în alimente pe cai naturale, ca rezultat al activitatilor umane sau prin contaminarea în timpul prepararii/procesarii si stocarii. În ultimii ani, s-au intensificat studiile în vederea determinarii contaminantilor chimici din alimente si evaluarii riscului acestora asupra sanatatii umane, cu importanta majora pentru planificarea si desfasurarea activitatilor preventive.

Proiectul de cooperare bilaterala CONTALI se doreste a fi un raspuns la toate acestea, prin: ·evaluarea nivelului de contaminare cu metale grele si pesticide organofosforice a produselor alimentare locale frecvent consumate, de origine vegetala si animala; ·evaluarea riscului pentru sanatatea umana asociat acestor contaminanti; ·metode de analiza performante, rapide si economice de determinare a metalelor grele din produse alimentare de origine vegetala si animala; ·consolidarea cooperarii stiintifice si activitati comune de cercetare ca suport fezabil la elaborarea de proiecte stiintifice comune în cadrul Programul Orizont 2020 al UE.

 

Rezultate estimate etapa I + II: ¨metoda de analiza performanta, rapida si economica de determinare a MG din produse alimentare de origine vegetala (cereale si legume); ¨metoda de analiza performanta, rapida si economica de determinare a MG din produse alimentare de origine animala (lapte, carne si oua); ¨concentratia contaminantilor de interes (MG si POF) în produse alimentare locale de origine vegetala si animala; ¨chestionar; ¨sondaj; ¨metoda de analiza pentru determinarea POF din produse alimentare de origine animala; ¨diseminare rezultate.

 

Rezultate estimate etapa III: ¨investigatii complete ale produselor alimentare locale de origine vegetala si animala din România si Moldova; ¨evaluarea riscului asupra sanatatii umane (copii si adulti) asociat MG si POF din produse alimentare locale; ¨variatia sezonala a contaminantilor investigati; ¨compararea rezultatelor obtinute; ¨diseminare rezultate.

 

Rezultate obtinute

Etapa 1: ¨studiu bibliografic; ¨studiul legislatiei UE privind valorile maxime admise ale contaminatilor de interes; ¨raport privind strategia de prelevare a probelor si analiza contaminantilor de interes; ¨raport privind calculul riscului asupra starii de sanatate asociat unor contaminanti din produse alimentare; ¨diseminare rezultate.

Etapa 2: ¨ metoda de analiza a MG din produse alimentare de origine animala prin MW / GF-AAS (lapte, carne si oua), ¨ metoda de analiza a MG din produse alimentare de origine vegetala prin MW / GF-AAS (cereale si legume), ¨ metoda de analiza pentru determinarea POF din produse alimentare de origine animala, ¨ chestionar, ¨ sondaj, ¨diseminare rezultate (4 lectii invitate, 2 articole ISI si 1 lucrare comuna prezentata la o conferinta internationala).

Lectii invitate

Lectii invitate în cadrul IGFPP:

  1. Dr. Oana Cadar – Evaluarea riscului asupra sanatatii umane asociat unor contaminanti din produse alimentare locale de origine vegetala si animala
  2. Dr. Mirela Miclean – Analize gaz-cromatografice pentru determinarea contaminantilor organici, în ICIA

Lectii invitate în cadrul ICIA:

  1. Dr. Tatiana Stratulat – Riscurile pentru consumatori de la reziduuri de pesticide si metale grele din produsele alimentare (nivelurile de reziduuri în momentul consumului)
  2. CS Alexei Popa – Situatia actuala cu productia agricola ecologica în Republica Moldova si importanta dezvoltarii metodelor biologice de protectie a plantelor

Alte informatii

Contact:          oana.cadar@icia.ro

Title: Human health risk assessment of some contaminants in local foods of plant and animal origin

Financing Authority

Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI), Romania

Program

P3 European and international cooperation, Subprogram 3.1. Bilateral / multilateral mobility project, Romania-Moldova bilateral cooperation

 

Partner Romania

INCDO-INOE 2000, Research Institute for Analytical Instrumentation

Donath Street 67, RO-400293 Cluj-Napoca, Romania

Phone: +40-264-420590

Fax: 0264-420667

Email: icia@icia.ro

Project responsible: Dr. Oana Cadar

 

Partner Moldova

Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences

Padurii Street 20, MD-2002 Chisinau, Moldova

Phone/fax/e-mail: +373 78 071 534 / +373 22 568 356 / tgs.05@mail.ru

Project responsible: Dr. Tatiana Stratulat

Project duration

24 months

CONTALI’s objectives: ►assessment of heavy metals and organophosphoric pesticides contamination level in local most commonly consumed foods of plant and animal origin (toxicological relevance); ►human health risk assessment related to these contaminants; ►modern, fast and cost-effective analytical methods for the determination of HMs in foods of plant and animal origin; ►strengthening the scientific cooperation and joint research as support for the development of common scientific projects under EU Horizon 2020.

Description

The environmental contamination represents a particular danger and a major impediment for the development of a sustainable society, with negative impact on the environment quality and the human health. The heavy metals (HMs) and the organic persistent pollutants (POPs) are very toxic and bioaccumulative even in small concentrations. Beside air and water, foods are essential environmental factors to all vital processes. The contaminants are naturally found in foods, a result of anthropogenic activities or contamination during the food preparation/processing and storing. Recently, numerous studies regarding the determination of these contaminants in food samples have been performed and their risk assessed, having major importance in planning and developing of the prevention activities.

The bilateral cooperation CONTALI is designed to respond to these requirements/challenges, by: ·assessment of HMs and OPs contamination level in the local most commonly consumed foods of plant and animal origin; human health risk assessment related to these contaminants; ·modern, fast / rapid and cost-effective analytical methods for the determination of HMs in foods of plant and animal origin; ·strengthening the scientific exchange and research cooperation as support for participating in / strengthening the scientific cooperation and joint research as support the development of common scientific projects under EU Horizon 2020

Estimated result of stage I: ¨modern, fast and cost-effective analytical methods for the determination of HMs in foods of plant origin (cereals and vegetables); ¨modern, fast and cost-effective analytical methods for the determination of HMs in foods of animal origin (milk, meat and eggs); ¨contaminant level (HMs and OPs) in foods of plant and animal origin; ¨questionnaire; ¨survey population; ¨analytical method for the determination of OPs in foods of plant origin; ¨results dissemination.

Estimated result of stage II: ¨investigations of local foods of plant and animal origin from Romania and Moldova; ¨human health risk assessment (both children and adults) related to HMs and OPs from local foods; ¨seasonal variation of investigated contaminants; ¨comparison of the obtained results; ¨results dissemination.

Obtained results of stage I: ¨literature study; ¨study of UE legislation setting the maximum levels of investigated contaminants in foodstuffs; ¨report on sampling strategy, analytical methodology; ¨report on human health risk assessment of some contaminants in foods; ¨results dissemination.

Obtained results of stage II: ¨analytical method for the determination of HMs in foods of plant origin (cereals and vegetables); ¨analytical method for the determination of HMs in foods of animal origin (milk, meat and eggs); ¨analytical method for the determination of OPs in foods of plant origin; ¨contaminant level (HMs and OPs) in foods of plant and animal origin; ¨questionnaire; ¨survey population; ¨results dissemination (4 invited lectures, 2 papers in ISI journals and 1 communication at international conference).

Invited lectures

Invited lectures at IGFPP:

  1. Dr. Oana Cadar – Human health risk assessment of some contaminants in local foods of plant and animal origin
  2. Dr. Mirela Miclean – Gas-chromatographic analyses for the determination of organic-contaminants, in ICIA

Invited lectures at ICIA:

  1. Dr. Tatiana Stratulat – Human health risk of pesticide residues and heavy metals in foods (consumption levels)
  2. CS Alexei Popa – Current situation regarding ecological production in Moldova and the importance of development of biological methods for plant protection

Other information

Dr. Oana Cadar

Contact:          oana.cadar@icia.ro