icia

Evaluarea impactului activităților antropice (minerit, trafic, aglomerări urbane, schimbarea folosinţei solului) asupra contaminării unor râuri din Franţa şi România (IMPAACT)

Contract 91BM/IMPAACT

Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Romania

Program: Cooperare europeană şi internațională Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral

Obiective:

Obiectivul principal: Proiectul își propune evaluarea impactului activităților antropice (minerit, trafic, aglomerări urbane, schimbarea folosinţei solului) asupra contaminării unor râuri din Franţa şi România, urmărind, în special, geochimia sedimentelor (materii în suspensie şi particule rezultate prin eroziunea solului şi deşeurilor) transportate de râuri.

Obiective specifice: ►caracterizarea chimică a apei de suprafață și a sedimentelor din râurile aflate sub influența activităților antropice, ►identificarea impactului diferitelor tipuri de activități antropice asupra calității râurilor, ►identificarea originii contaminării, ►evaluarea mobilității metalelor prin extracţii selective, ►Diseminarea rezultatelor.

Prezentare:

Distribuția, cantitatea și calitatea resurselor de apă este influenţată de o gamă largă de activități antropice. Industria minieră și metalurgică, agricultura intensivă, expansiunea urbană şi modificările în folosinţa şi practicile de management al terenurilor sunt printre cele mai invazive activități antropice cu rol major în alterarea sistemului hidrografic şi a calităţii apei. Contaminarea cu metale a devenit o problemă globală din cauza persistenței și toxicității metalelor. Atât sedimentele cât și solurile au capacitatea de a acumula metalele, devenind astfel rezervoare pentru poluanţi. Prezenţa concomitentă a mai multor surse de contaminare în bazinele hidrografice face dificilă determinarea originii contaminanților. Pentru identificarea originii contaminanţilor şi a gradului de influență antropică sunt utilizați trasori izotopici specifici surselor și căilor de contaminare. Proiectul își propune să studieze impactul activităților antropice (minerit, trafic, aglomerări urbane, schimbarea folosinţei solului) asupra contaminării unor râuri din Franţa şi România, diferite în ceea ce privește dimensiunea bazinului, utilizarea terenurilor și a prezenţei activităților umane (minerit, agricultură, urbanizare) pentru a evalua capacitatea de rezistență a ecosistemelor al presiunea contaminanților.

Rezumat:

Urbanizarea intensivă și industrializarea au determinat răspândirea globală a poluării. Apele de suprafață sunt colectori ai poluanților, în timp ce sedimentele reprezintă receptorul major a metalelor provenite din activități antropice. Datorită toxicității și persistenței metalelor, contaminarea apei este o problemă importantă, în special în zonele industriale sau extrem de urbanizate, unde emisiile, deșeurile sau apele uzate cu conținut ridicat de metale sunt vectorii principali ai poluării.

Obiectivul major al proiectului a fost evaluarea impactului presiunilor antropice (minerit, trafic, urbanizare, schimbarea utilizării terenurilor) asupra contaminării apei râurilor în Franța și România. Obiectivele specifice au fost: (i) caracterizarea chimică a apelor de suprafață și a sedimentelor râurilor afectate de diverse activități antropice (ii) evaluarea impactului diferitelor presiuni antropice asupra calității apei râurilor în Franța și România; (iii) identificarea originii contaminanților (iv) fracționarea metalelor în bazinele hidrografice studiate, (v) evaluarea mobilității metalelor și (vi) schimbul de cunoștințe între cei doi parteneri și întărirea cooperării dintre cele două echipe.

În cadrul proiectului au fost armonizate metodele analitice utilizate pentru determinarea poluanților din ape și sedimente, au fost determinați parametrii de performanță ai metodelor și comparate rezultatele obținute în laboratoarele celor doi parteneri pentru a asigura acuratețea metodelor. Metodele validate au fost aplicate probelor de ape, sedimente și sterile colectate din Bazinul Someş (România) și din râurile Orge, Remarde și Yvette (Franța). De asemenea, s-au identificat indicatorii pentru diferite tipuri de poluare (urbană, industrială) și a fost studiată mobilitatea metalelor în cele mai importante surse de poluare a metalelor (sterile).

Rezultatele au arătat o creștere a concentrației de metale și nitrați și o reducere a oxigenului dizolvat din amonte până în aval, pe toate râurile studiate. Această tendință indică impactul important al așezărilor umane, al agriculturii și al industriei asupra calității apelor. În cazul râului Someş Mic cele mai importante surse de poluare sunt cele două așezări urbane, în timp ce în cazul Someșului Mare a fost identificată influența atât a activităților industriale, cât și a celor agricole. Mai mult decât atât, în aria minieră Baia-Mare, apele prezintă un conținut ridicat de metale ca urmare a drenajului acid provenit din sterilul minier stocat în apropierea albiei râului.

Gradul de noutate: Rezultatele cooperării bilaterale oferă cunoștințe științifice relevante în ceea ce priveşte impactul activităților antropogene asupra contaminării apelor de suprafață și a sedimentelor cu metale.

Elemente de dezvoltare economică: Evaluarea impactului antropogen (mineritul, traficul, urbanizarea, schimbarea utilizării terenurilor) asupra poluării râului va acționa ca punct de plecare al unei baze de date care conține parametrii fizico-chimici ai apelor care vor permite identificarea dispersie temporo-spațială a poluării sub diverse presiuni antropice. Tendințele identificate vor permite previzionarea calității apei pe termen mediu și lung și elaborarea strategiilor de reducere a poluării apei în corelare cu modificarea utiliyării terenurilor.

Impactul preconizat asupra mediului ştiinţific, tehnic, economic, social şi didactic: Rezultatele proiectului au permis specializarea membrilor echipei în tehnici analitice avansate pentru determinarea diferiților poluanți, au sprijinit dezvoltarea de noi colaborări în cadrul unor proiecte de cercetare și au contribuit la creșterea vizibilității cercetării din cele două țări. Colaborarea celor două echipe a favorizat dobândirea de cunoștințe noi despre mecanismele și procesele care influențează mobilizarea și transportul metalelor în mediu, în special în zonele afectate de diverse presiuni antropice. Rezultatele proiectului vor fi punctul de plecare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor de utilizare a terenurilor pentru a asigura conservarea sau îmbunătăţirea calității apei. Parteneriatul inițiat în acest proiect va facilita o comunicare mai rapidă între cele două echipe și o cunoaștere mai detaliată a rezultatelor obținute de fiecare partener în acest domeniu. De asemenea, va permite dezvoltarea resurselor umane prin formarea tinerilor cercetători în domeniul chimiei apei, a poluării cu metale și a presiunilor antropice, va promova cercetarea aplicată și va spori vizibilitatea cercetării în cele două țări.

Parteneri:

Partener Romania

INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, Cluj-Napoca
Adresa: str. Donath 67, Cluj-Napoca, RO-400293
Telefon: +40-264-420590
Fax: +40-264-420667
E-mail: icia@icia.ro
Responsabil proiect: Dr. Erika-Andrea Levei

Partener Franta

Instituţia: Universitatea Paris Sud
Adresa: Bâtiment 504 – Rue du Belvédère, 91400 Orsay, France
Telefon/fax/e-mail: +33 01 69 15 49 40 /+33 1 69 15 49 17/ cecile.quantin@u-psud.fr
Responsabilul proiectului: Prof. Dr. Cecile Quantin

Durata proiect: 29.03.2017-31.12.2018
Anul finalizarii: 2018
Alte informatii: Contact: Dr. Erika-Andrea Levei, Email: erika.levei@icia.ro

ETAPA 1 (2017)
Impactul activităților antropice asupra calității apei de suprafață și a sedimentelor

A1.1 Design studiu. Selectarea zonelor de studiu, a punctelor de prelevare, a parametrilor și metodelor de analiză. Intercompararea metodelor analitice
A1.2 Deplasarea echipei franceze la partenerul român. Prelevare şi analiză probe de apă din râul Someș, din zone aflate în afara şi sub influenţa activităților antropice
A1.3 Deplasarea echipei române la partenerul francez. Prelevare şi analiză probe de apă din râurile Orge, Yvette şi Remarde, din zone aflate în afara şi sub influenţa activităților antropice

ETAPA 2 (2018).
Evaluare impactului activităților antropice asupra specierii metalelor în apă și sedimente

A2.1 Deplasarea echipei române la partenerul francez. Specierea metalelor în probe solide și lichide.
A2.2 Deplasarea echipei franceze la partenerul român. Evaluarea mobilității și bioaccesibilității metalelor
A2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor. Diseminarea rezultatelor

REZULTATE OBTINUTE

• Parametrii fizico-chimici ai apelor de suprafață studiate
• Surse de poluare caracterizate fizico-chimic
• Lista cu activitățile antropice din bazinele studiate
• Lista cu trasorii surselor de poluare
• Articole si comunicări: 1 lecție invitată, 6 comunicări la conferințe internaționale, 5 articole din care: 3 în revista cu factor de impact, 2 în reviste indexate în baze de date internaționale.

Lecție invitată:

1. ”Dynamics of metals in the Orge River catchment (France): development of an indicator of urban pressure”, 06.06.2017, Cluj-Napoca, autor: Prof. Dr. Cécile Quantin
Articole:
1. Hoaghia M.A., Levei E.A., Cadar O., Senila M., Hognogi G.G., Assessment of metal contamintion and ecological risk in urban soils situated near a metallurgical complex, Environmental Engineering and Management Journal, 7 (16), 1623-1630, 2017
2. Levente Levei, Eniko Kovacs, Maria-Alexandra Hoaghia, Alexandru Ozunu, Accumulation of heavy metals in plantago major grown in urban and post-industrial areas, Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 63 (1), 87-98, 2018.
3. Mirela Miclean, Oana Cadar, Levente Levei, Lacrimioara Senila, Alexandru Ozunu, Metal contents and potential health risk assessment of crops grown in a former mining district (Romania), Journal of Environmental Science and Health, Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2017, DOI: 10.1080/03601234.2018.1473966.
4. Maria Alexandra Hoaghia, Oana Cadar, Gheorghe-Gavrila Hognogi, Erika Levei, Corina Moisa, Cecilia Roman, Quality and human health risk assessment of metals and nitrogen compounds in drinking waters from an urban area near a former non-ferrous ore smelter, Analytical Letters, 2018, acceptat spre publicare.
5. Emilia Neag, Maria-Alexandra Hoaghia, Anamaria Török, Erika Levei, Marin Șenilă, Cecilia Roman, Study of metals leaching from nonferrous mine tailings in organic and inorganic extractants, International Journal of Chemistry and Chemical Engineering Systems, 2018.

Participare la conferinţe:

1. Levente Levei, Maria Alexandra Hoaghia, Alexandru Ozunu Metal pollution biomonitoring in mining areas using perennial ryegrass (Lolium perenne), 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 9-10 October, 2017, Szeged, Hungary (poster).
2. Levente Levei, Alexandra Hoaghia, Claudiu Tanaselia, Alexandru Ozunu, Metal uptake by coltsfoot (Tussilago Farfara) spontaneously grown on mine tailings, 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, RICCCE 2017, 6 – 9 September 2017, Poiana Brasov, Romania (poster)
3. Maria Lucia Andrei, Levente Levei, Alexandra Hoaghia, Claudiu Tanaselia, Alexandru Ozunu, Assessment of metals content in dandelion (Taraxacum officinale) leaves grown on mine tailings, 11th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, 27 – 29 September 2017, Cluj-Napoca, Romania (proceedings+ poster).
4. Vanda Băbălău-Fuss, Ana Moldovan, Emilia Neag, Marius Roman, Anamaria Török, Maria Tofană, Quality and risk assessment of Nadas River, 12th International Conference Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management ELSEDIMA 2018, 17-19 May 2018, Cluj-Napoca, Romania (poster).
5. Emilia Neag, Maria-Alexandra Hoaghia, Anamaria Török, Erika Levei, Marin Șenilă, Cecilia Roman, Study of metals leaching from nonferrous mine tailings in organic and inorganic extractants, ISMAEDEH ’18, 6th International Conference on Integrated Systems and Management for Energy, Development, Environment and Health, Rome, Italy, November 23-25, 2018 (poster).
6. Maria-Alexandra Hoaghia, Oana Cadar, Gheorghe-Gavrila Hognogi, Erika Levei, Corina Moisa, Cecilia Roman, Quality and human health risk assessment of metals and nitrogen compounds in drinking waters from an urban area near a former non-ferrous ore smelter, ELSEDIMA International Conference – 17 – 19 May 2018, Cluj-Napoca, Romania (poster)

Vizite de lucru efectuate pe durata proiectului bilateral

Universitatea Paris Sud, Franţa:

Dr. Erika-Andrea Levei şi drd. Alexandra Hoaghia – 17-22.09.2017
Dr. Erika-Andrea Levei, dr. Emilia Neag şi dr. Alexandra Hoaghia – 16-21.09.2018

INCDO-INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-Napoca, România

Prof. dr. Cecile Quantine și dr. Gael Monvoisin – 05-10.06.2017
Prof. dr. Cecile Quantine și dr. Gael Monvoisin –22-25.05.2018

icia

Efecte ale schimbărilor globale asupra structurii și funcționării comunitatilor microbiene din sol în ecosisteme forestiere și agricole: modele, mecanisme și tehnici de combatere (MICROPROFILE)

Durata proiectului: 18 luni.

Domeniu: Energie, mediu și schimbări climatice;

Sub-domeniu: mediu și schimbări climatice;

Rezumat: Activitatea și diversitatea microorganismelor din sol, deosebit de importante pentru funcțiile ecologice ale solului, pot fi reduse de acţiunea cumulativă a activităților antropice și schimbărilor climatice. Conform literaturii de specialitate, există lacune privind impactul schimbărilor climatice, factorilor antropici și gradienților geoclimatici asupra structurii și funcționării microbiodiversității solului. Completarea lacunelor existente și înţelegerea modului în care aceste modificări afectează funcționarea solului vor contribui la dezvoltarea strategiilor și tehnicilor de adaptare și/sau atenuare a modificărilor datorate schimbărilor globale ceea ce face imperios necesară o mai bună apreciere a tiparelor spațiale și factorilor care controlează biomasa și comunitățile microbiene ale solului. Scopul major al MICROPROFILE este de a obţine date despre modul în care gradienţii antropici și factorii geoclimatici influențează microdiversitatea solului pentru stabilirea de conexiuni privind modul în care aceştia ar putea avea impact asupra funcționării solului. Pentru a atinge aceste obiective consorțiul MICROPROFILE va utiliza abordări noi (optimizarea PLFA prin aplicarea izolării prin inoculul BAME combinată cu esteri ai acizilor graşi) și instrumente soft noi (identificarea speciilor actuale de ADN folosind rețelele neuronale BP și teoriile matematice fuzzy) care vor permite evaluarea provocărilor actuale și viitoare ale schimbărilor globale asupra microbiodiversităţii solului.

 

icia

Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorificarea superioara a subproduselor vitivinicole (VINIVITIS)

Rezumat

Proiectul raspunde solicitarilor SC JIDVEI SRL si SC COTNARI SA care au mai multe probleme cu care se confrunta: biomasa subprodus rezultata in procesul tehnologic al plantatiei de vita-de-vie si tehnologiile aplicate in cultura vitei-de-vie (fitosanitare, erbicidare si colectare biomasa) astfel incat sa rezulte economii materiale, solul sa fie protejat iar produsul final, strugurii, sa fie cat mai putin „agresat’” si sa rezulte o biomasa colectata de calitate superioara. SC TEHNOFAVORIT SA Bontida, SC RIELA ROMANIA SRL Bontida si SC PHENALEX SRL Oradea doresc diversificarea gamei de produse prin modernizarea celor existente/ introducerea de noi produse. In urma analizei solicitarilor au fost identificate solutii care constituie obiectivele celor 5 proiecte componente ale proiectului complex VINIVITIS: Valorificare biomasa: ►Valorificare energetica: bioetanol si/sau combustibil pentru instalatii de cogenerare) -P1 ►Valorificare in industria cosmetica: realizarea unor extracte si formularea a 2 produse: apa de gura+pasta de dinti – P5. Optimizare tehnologii: ►Modernizarea modului de aplicare a tratamentului fitosanitar, masina imbunatatita, din gama Tehnovaforit – P2 ►O tehnologie si masina noi pentru erbicidat (erbicidare ecologica termica) – P3 ►Solutii pentru realizarea unui sistem logistic modern de colectare biomasa: acopera tot lantul de colectare a biomasei subprodus: colectare + transport + depozitare + uscare + prelucrare, etape premergatoare celei de valorificare energetica – P4. Este propusa si o Strategie nationala pentru valorificarea superioara a potentialului vitivinicol al Romaniei. Toate cele 5 proiecte si produsele rezultate tin cont de posibilitatile reale existente la operatorii economici. Alte rezultate 9 noi locuri de munca in cercetar+10 cereri de brevete nationale+6 produse noi +1 semnificativ imbunatatit+7 tehnologii noi/semnificativ imbunatatite+10 metode noi/semnificativ imbunatatite+22 articole trimise spre publicare+28 comunicari.

Consortiu

 • INCDO-INOE 2000, Bucuresti si Filiala din Cluj-Napoca, (www.icia.ro) Coordonator si Responsabil Proiect 1,
 • Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, UTCN, Cluj-Napoca, (www.utcluj.ro) Partener si Responsabil Proiect 2
 • Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, USAMV, Cluj-Napoca, (www.usamvcluj.ro), Partener si Responsabil Proiect 3
 • Universitatea de Medicina si Farmacie, „Iuliu Hatieganu” Facultatea de Farmacie UMF, Cluj-Napoca, (www.umfcluj.ro), Partener si Responsabil Proiect 5
 • Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, „Ion Ionescu de la Brad” USAMV, Iasi, (www.uaiasi.ro), Partener
 • Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, SCV Murfatlar, (www.scvmurfatlar.ro) Partener si Responsabil Proiect 4
 • Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, ASAS, Bucuresti, (www.asas.ro), partener

Concret – ce propune VINIVITIS

 • Valorificare superioara a biomasei subprodus rezultat in cultura vitei-de-vie – (1) valorificarea energetica a biomasei subprodus din exploatatiile viticole, fiind propuse: realizare tehnologie de obtinere bioetanol + bioetanol + combustibil pentru cogenerare si (2) valorificarea biomasei (tescovina, frunze, mladite) pentru obtinere de produse cosmetice (apa de gura + pasta de dinti)
 • Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica – tehnologie + masina imbunatatita pentru aplicarea tratamentului fitosanitar (contine un modul original pentru aplicarea tratamentului) + tehnologie si masina de erbicidare termica + sistem recuperare biomasa (colectare + transport + depozitare + uscare + prelucrare)
 • Valorificare competente la nivelul consortiului – absorbtia de cecuri pentru valorificarea/imbunatatirea competentelor/ resurselor umane si materiale existente la nivelul consortiului

Rezultate

 • Locuri noi de munca in cercetare sustinute: 9 noi tineri cercetatori anagajati, cu perspective de a ramane pe perioada nedeterminata ca personal permanent in cadrul tuturor partenerilor (absolventi)
 • Cereri de brevete depuse la OSIM: 10 din care:
  • 1 – Proiect 1: Tehnologie de obtinere bioetanol din biomasa subprodus viticol
  • 2 – Proiect 2 : Modul de detectie viata de vie + Sistem inteligent pentru aplicarea eficienta economic si durabila a tratamentelor fitosanitare in cultura vitei de-vie
  • 1 – Proiect 3: Tehnologie de erbicidare ecologica in plantatiile de vita de vie
  • 3 – Proiect 4: Tehnologie de depozitare + Tehnologie de uscare + Tehnologie de prelucrare
  • 3 – Proiect 5: Pasta de dinti + Apa de gura + Metoda de extractie in lichide supercritice
 • Produse noi/semnificativ imbunatatite: 7
  • 2: 1 bioetanol (nou) + 1 combustibil pentru cogenerare (nou) Proiect 1
  • 2: 1 ansamblu de aplicat tratamentul fitosanitar (modul, modul comanda duze, produs informatic pentru comanda si control) + 1 masina pentru aplicare tratament fitosanitar (produs semnificativ imbunatatit) Proiect 2
  • 1 masina pentru erbicidare termica (nou) Proiect 3
  • 2 produse cosmetice (noi) Proiect 5
 • Tehnologii noi/semnificativ imbunatatite: 7 :
  • 1 tehnologie pentru obtinere bioetanol (noua – prin complexul enzimatic utilizat) Proiect 1
  • 1 tehnologie de aplicare tratament de erbicidare Proiect 3
  • 5: Sistem colectare + Sistem transport + Tehnologie de depozitare + Tehnologie de uscare + Tehnologie de prelucrare Proiect 4
 • Metode noi/semnificativ imbunatatite. 10:
  • 1 – Proiect 1: Metoda de pretratament -hidroliza enzimatica
  • 9 – Proiect 5: Metode de extractie din tescovina, frunze, mladite + Metoda de testare a activitatii antimicrobiene + Metoda de testare a activitatii antiinflamatoare + Metoda testare a activitatii antioxidante + Metode de extractie in lichide supercritice + Formula pasta de dinti + Formula apa de gura + Metoda preparare pasta de dinti + Metoda preaparare apa de gura
 • Studii:
  • 4 studii de impact socio-economic si de mediu incluzand si studiul de piata al noilor tehnologii VINIVITIS realizate si
  • 1 Strategie nationala pentru valorificarea superioara a potentialului vitivinicol al Romaniei, neelaborata pana in prezent, dar extrem de utila si necesara pentru dezvoltarea strategica a sectorului

Documente atașate:

Proiectul 1:

Valorificarea superioara a biomasei subprodus din exploatatiile vitivinicole pentru obtinerea de energie regenerabila, VALOVITIS 

 • Scop: rezolvarea problemelor pe care le intampina cu gestionarea biomasei rezultate in procesul de cultura a vitei de vie
 • Problema identificata: valorificarea energetica a biomasei subprodus, ca sursa de energie: producere de biocarburant (bioetanol) + combustibil pentru cogenerare (energie termica si/sau electrica).
 • Beneficiari tinta: SC CJIDVEI si SC COTNARI + toate podgoriile din tara

Proiectul 2:

Cercetarea si dezvoltarea unui sistem inteligent pentru aplicarea eficienta economic si durabila a tratamentelor fitosanitare in cultura vitei-de-vie, TRAFITVITIS

 • Scop: raspunde nevoii de a furniza solutii pentru cresterea eficientei economice si durabilitatii modului de aplicare a tratamentelor fitosanitare in cultura vitei de vie – aplicarea in mod inteligent a tratamentelor fitosanitare doar pe zonele care sunt sanatoase
 • Problema identificata: costul mare al tratamentelor si randamentul scazut in aplicare (ineficienta economica), respectiv, poluarea generata la nivelul solului (dezvoltare nedurabila).
 • Benficiari tinta: SC TEHNOFAVORIT SA; SC JIDVEI, SC COTNARI + toate podgoriile din tara

Proiectul 3:

Dezvoltarea unui sistem modern, avansat de erbicidare ecologica (termica) pentru cultura vitei-de-vie, ECOERBVITIS

 • Scop: realizarea unei tehnologii ecologice pentru erbicidare
 • Problema identificata: In tehnologia actuala se folosesc substante chimice pentru tratamentul pre-si postemergent al imburuienarii, contribuind la un impact negativ de mediu. Dezavantaje: costul erbicidelor, potentialul poluant al acestora, necesitatea unor cunostinte temeinice in domeniu, nu se pot aplica in viile tinere, unde se intalnesc mai multe radacini superficiale ale vitelor; prin prasilele mecanice (de orice tip ar fi ele) are loc o distribuire a semintelor de buruieni in cultura
 • Beneficiari tinta: SC RIELA ROMANIA, SC JIDVEI, SC COTNARI + toate podgoriile din tara

Proiect 4

Dezvoltarea unui sistem integrat pentru recuperarea biomasei subprodus din exploatatii viticole in vederea valorificarii, REVITIS

 • Scop: recuperarea biomasei -element cheie pentru prelucrari si valorificare ulterioara
 • Problema identificata: costurile de logistica (recoltare, manipulare, depozitare si transport) ale lantului de valorificare reprezinta un procent semnificativ din costul total al subprodusului devenit materie prima
 • Beneficiari tinta: SC JIDVEI + SC COTNARI + SC TEHNOFAVORIT + SC RIELA ROMANIA + toate podgoriile din tara

Proiect 5

Dezvoltarea si caracterizarea unor produse pentru igiena orala cu extracte obtinute din subproduse rezultate in industria vinului, ORALVITIS

 • Scop: dezvoltarea unor produse pentru igiena orală cu extracte obţinute din subproduse rezultate în industria vinului
 • Problema identificata: valorificarea superioară a principiilor active din compoziţia viţei de vie, inclusiv a celor conţinute în reziduurile rezultate în industria vinului în vederea realizării unor produse cosmetice pentru igiena şi îngrijirea cavităţii bucale + diversificare gama de produse cu paste de dinti si apa de gura pe baza de extracte vitivinicole
 • Beneficiari tinta: SC PHENALEX Oradea, SC COTNARI, SC JIDVEI + toate podgoriile din tara
icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs doua posturi Cercetator Stiintific domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale. Competente solicitate: sa fie inscris la doctorat, sa cunoasca tehnici analitice pentru determinarea calitatii factorilor de mediu; tehnici analitice de prelevare a probelor de apa, aer, sol, vegetale; tehnici de determinare a nivelului de zgomot; prelucrari preliminare sol, apa, vegetale; tehnici analitice de certificare a calitatii biocarburantilor; aviz pentru lucrul la inaltime, permis de conducere categoria B, experiență min 3 ani; sa aiba disponibilitate pentru deplasari in tara si munca de teren (prelevari de probe de mediu). Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 29 noiembrie 2018. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post Asistent Cercetare Stiintifica domeniul Fizica, in cadrul proiectului complex Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deseuri de echipamente informatice si de telecomunicatii. Competente solicitate: absolvent master, cunostinte despre metode analitice aplicabile pentru caracterizarea materialelor, microscopie de forta atomica, microscopie optica, metode de procesare a filmelor subtiri, electronica. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 29 noiembrie 2018. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post Cercetator Stiintific domeniul Stiinta si Ingineria Mediului, in cadrul proiectului complex Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorificarea superioara a subproduselor vitivinicole. Competente solicitate: sa aiba cunostinte privind modalitati si standarde de verificare a calitatii biocombustibililor solizi; caracteristici de baza ale combustibililor solizi; proiectarea ecologica a produselor; tehnici de analiza a materialelor prin RMN; microscopie optica; principii de baza ale economiei circulare; economia circulara si managementul ecologic. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 1 noiembrie 2018. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

 

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post Asistent Cercetare Stiintifica domeniul Ingineria resurselor vegetale si animale, în cadrul proiectului complex Abordarea inovativa de mare precizie privind tratamentul intraoperator asistat robotic al tumorilor hepatice pe baza diagnosticului integrat imagistic molecular. Competente solicitate: sa cunoasca principii de baza privind microbiologia generala; genetica moleculara; izolarea bacteriilor rizobiale, cresterea si izolarea in cultura pura, testarea biochimica si serologica in vederea identificarii bacteriilor rizobiale, detectia bacteriilor din genul Salmonella, enumerarea de Clostridium perfringens, detectia si enumerarea de Listeria monocytogenes. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 1 noiembrie 2018. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

icia

Anunt concurs

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post Asistent Cercetare Stiintifica domeniul Chimie, in cadrul proiectului complex Tehnologii inovative pentru recuperarea avansata a materialelor din deseuri de echipamente informatice si de telecomunicatii. Competente solicitate: sa cunoasca principii de baza privind metode analitice aplicabile pentru caracterizarea materialelor, economia circulara si deseurile plastice, tehnici spectrometrice in chimia analitica, metode de preparare si prelucrare a probelor, chemometrie, chimie analitica instrumentala. Locul desfasurarii concursului: sediul ICIA Cluj-Napoca. Dosarele de concurs se depun la secretariatul ICIA Cluj-Napoca. Termenul limita de depunere: 1 noiembrie 2018. Informatii suplimentare cu privire la conditiile de participare, continutul dosarului de concurs precum si in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul ICIA Cluj-Napoca sau la telefon 0264-420590 (persoana de contact: dr. Cecilia Roman).

icia

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR COLLABORATION WITHIN A ROMANIA-NORWAY COLLABORATION PROJECT ON THE OPEN CALL The EEA Grants Call for Proposals (2018) – Collaborative research projects.

RESEARCH INSTITUTE FOR ANALYTICAL INSTRUMENTATION (ICIA), SUBSIDIARY OF NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN OPTOELECTRONICS (INOE 2000) invite research organizations and companies from Norway interested in expressing their interest in collaboration within a project under the above mentioned program, with topic: Environment, and Sub-topic: Ecosystems monitoring, affected by climate change, management of biodiversity, biosafety, protection and ecological restorationaccording to the model in the Guide for this competition (https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare)

 

Contact

Research institute for analytical instrumentation (ICIA), Cluj-Napoca

icia@icia.ro

+40264420590

Donath 67
400293 Cluj-Napoca, Romania

icia

Recuperarea metalelor pretioase din catalizatori uzati prin extractie supercritica cu CO2 asistata de polimeri (SUPERMET)

Cod proiect

COFUND-ERANET-ERAMIN-SUPERMET
Contract nr: 48 / 2018

Titlu proiect

Recuperarea metalelor pretioase din catalizatori uzati prin extractie supercritica cu CO2 asistata de polimeri

Acronim

SUPERMET

Domeniu

4 – Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

Abstract

Proiectul SUPERMET propune dezvoltarea unei tehnologii de extractie prietenoase mediului pentru reciclarea metalelor pretioase, in special paladiu (Pd) si platina (Pt), din catalizatori epuizati, de ex. din catalizatorii din petrochimie, prin extractie in CO2 supercritic (scCO2) prin utilizarea unor polimeri de complexare care sa aduca metalele pretioase insolubile in mediul scCO2. Metalele pretioase sunt utilizate extensiv in aplicatiile de cataliza nu numai in petrochimie, ci si in domeniul automobilelor (catalizator in trei directii) si in sinteza substantelor chimice fine. Raritatea acestor metale reprezinta un risc pentru tarile europene care nu dispun de aceasta resursa primara.

Tehnicile pirometalurgice si hidrometalurgice dezvoltate pana in prezent pentru recuperarea acestor metale sunt mari consumatoare de energie, distructive si genereaza volume mari de efluenti toxici. Cu ajutorul procesului inovator de reciclare propus prin proiect, atat suportul catalitic cat si metalul pretios raman intacte si pot fi reutilizate, la fel ca si CO2 si polimerul utilizat, astfel incat sa nu existe efluenti toxici. Datorita proprietatilor ajustabile ale solventului scCO2, complexul polimer-metal dizolvat poate fi indepartat din CO2 doar prin depresurizare.

Proiectul SUPERMET, coordonat de Insti tutul Charles Gerhardt din Montpellier (ICGM, Franta), reuneste parteneri din Germania, Romania si Franta: Institutul Fraunhofer pentru Tehnologie Chimica (Fraunhofer ICT, Germania), Heraeus Deutschland GmbH & Co KG ), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Optoelectronica (INOE, filiala ICIA Cluj-Napoca, Romania) si Asociatia Inovarii Fluidelor Supercritice (IFS, Franta).

Obiectivul proiectului

Obiectivul SUPERMET este de a dezvolta o metoda mediu-prietenoasa de extractie, pentru recuperarea metalelor pretioase (de ex. Pd, Pt) din catalizatorii epuizati, folosind ca extractanti CO2 supercritic (scCO2) si polimeri de complexare, generand un minim de efluenti secundari si operand la temperaturi coborate T <100 ° C). In comparatie cu un proces pirometalurgic (T pana la 1600 ° C), avantajul unei temperaturi coborate este dat de consumul mai mic de energie. Comparativ cu un proces hidrometalurgic, beneficiul procesului bazat pe scCO2 propus este evitarea generarii de deseuri periculoase.

Rezultatele estimate

 • Raport de testare a catalizatorilor neuzati
 • Raport de testare a catalizatorilor uzati
 • Raport privind pretratamentul catalizatorilor in vederea extractiei metalelor pretioase
 • Raport privind complexarea metalelor pretioase de catre polimeri sintetizati
 • Raport  privind postratamentul produsilor extrasi (metale pretioase)
 • Raport de caracterizare a produselor (metale pretioase obtinute)
 • Metodologii elaborate pentru recuperarea metaleor pretiose din produsi de extractie
 • Participare/organizare intalniri in cadrul proiectului, workshop
 • Rezultate diseminate prin publicare de articole ISI si participari la conferinte internationale

Rezultate obtinute

Comunicat de presă, 14 iunie 2018

Comunicat de presă, decembrie 2018

Rezultate obtinute Etapa 1 2018

 • Raport de testare a catalizatorilor neuzati – partea I
 • Raport de testare a catalizatorilor uzati – partea I
 • Raport privind pretratamentul catalizatorilor in vederea extractiei metalelor – partea I
 • Raport de testare a capacitatii de complexare a polimerilor – partea I
 • Raport de caracterizare a catalizatorilor dupa extractie – partea I
 • Participare la Kick-off meeting (Montpellier, Franta, 23 mai 2018)
 • Participare la masa rotunda (Hanau, Germania, 17-18 octombrie 2018)
 • Vizita de lucru a coordonatorului proiectului la ICIA (Cluj-Napoca, Romania, 23-25 iulie 2018)
 • Organizare videoconferinta (4 septembrie 2018)

Data începerii contractului 01/05/2018

Data încheierii contractului 30/04/2021

Durata proiectului 36 luni

 

Numărul instituțiilor implicate (din Romania): 1

 

Sumele contractului

Valoarea totală de la buget 489.061,00 RON

Valoarea totală cofinanțare (surse proprii) 0,00 RON

Valoarea totală Comisia Europeană: 134.289,00 RON

Valoarea totală a Contractului: 623.350,00 RON

 

Date de contact

Director de proiect
CSI Dr. Marin Senila
Str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: marin.senila@icia.ro; icia@icia.ro
Tel/Fax: +40 264 420590 / +40 264 667